تاثیر آوای قرآن کریم بر اختلال استرس پس از سانحه در مادران نوزادان نارس

پیام:
چکیده:
اهداف

اختلال استرس پس از سانحه (Post Traumatic Stress Disorder) نوعی سندرم با مجموعه ای از علایم است که در پی مواجهه با حوادث آسیب زای زندگی ایجاد می شود. گوش دادن به قرآن کریم از جمله اقداماتی است که می تواند سبب کاهش شدت این اختلال گردد. هدف مطالعه ی حاضر، تعیین تاثیر آوای قرآن کریم براختلال استرس پس از سانحه در مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بود.

مواد و روش ها

این پژوهش یک کارآزمایی بالینی بود  که روی 46 نفر از مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه در بیمارستان شهدای کارگر یزد در سال 1397 انجام گرفت. مادران مورد مطالعه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس به طور تصادفی در دو گروه آوای قران کریم و کنترل قرار گرفتند. جهت گروه آوای قرآن سوره ی مریم با صوت استاد پرهیزگار به مدت 20 دقیقه روزانه در شیفت عصر به مدت دو هفته پخش شد. داده ها با نرم افزارSPSS version 21  تحلیل گردید.

یافته ها

میانگین شدت اختلال استرس پس از سانحه در گروه آزمون و کنترل قبل از مداخله تفاوت معنی داری نداشته (55/0 =p) ولی بعد از مداخله این اختلاف معنی دار شد (0= p) و در گروه آوای قرآن نسبت به گروه کنترل کمتر بود.

نتیجه گیری

از آوای قرآن می توان به عنوان یک روش ارزشمند، موثر، کم هزینه و مطابق با فرهنگ اسلامی در جامعه ی ایران، برای کاهش استرس پس از سانحه در مادران دارای نوزاد نارس استفاده نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2167714 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.