بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی در سال 1398

پیام:
چکیده:
مقدمه

بررسی ادبیات پژوهش در ارتباط با رفتار شهروندی سازمانیو رضایت شغلی بیانگر آن است که هر دو متغیر نقش مهمی در موفقیت و تحقق اهداف یک سازمان دارند. در این ارتباط، پژوهش حاضر با هدف سنجش رابطه رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی انجام شد.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی بوده و از نظر شیوه گردآوری داده ها تحلیلی- همبستگی می باشد. این پژوهش در سال 1398 انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان ستادی شاغل در بیمه سلامت استان خراسان رضوی در شهر مشهد بودند. به منظور جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه عوامل دموگرافیک، رفتار شهروندی سازمانی پژوهشگرساخته و رضایت شغلی مینه سوتا استفاده شد. در این مطالعه از آمار توصیفی و استنباطی شامل: ضریب همبستگی Pearsonو رگرسیون خطی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بهره گرفته شد. تمامی تجزیه و تحلیل های مذکور با استفاده از نرم افزار 16SPSS صورت گرفت.

یافته ها

میانگین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن و همچنین میانگین رضایت شغلی در بین کارکنان ستادی بیمه سلامت استان خراسان رضوی در شهر مشهد در حد متوسط بود. نتایج ضریب همبستگی Pearson نشان دادند که رابطه ضعیفی بین رضایتمندی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد (016/0=P=، 285r).

نتیجه گیری

توانایی ایجاد شیوه ها و روش های متنوع برای نوآوری در امر رضایت شغلی کارکنان و ایجاد یک فرایند مطلوب (عالی) در این زمینه در سازمان در دنیای کنونی به لحاظ نقش برجسته و بارز نیروی انسانی از اهمیت بالایی برخوردار است. به منظور ارتقای رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل بیمه سلامت لازم است رهبران از طریق نوع رهبری و طرح شیوه های مناسب، رضایت شغلی کارکنان را افزایش دهند و به شکل دخالت مستقیم، رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را بهبود بخشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2168763 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.