مقایسه شاخص های منتخب خونی در زنان با زایمان ترم و پره ترم مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت

پیام:
چکیده:
مقدمه

با توجه به آمار فزاینده متولدان نارس طی سال های اخیر و زیادبودن میزان مرگ ومیر نوزادان به دلیل نارس بودن و اینکه این کودکان در آینده در معرض خطر معلولیت هستند، لازم است در زمینه زایمان زودرس و راه های تشخیص نوزاد نارس اطلاعاتی در دسترس باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه شاخص های منتخب خونی در زایمان ترم و پره ترم در خانم های مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت صورت گرفت.

مواد و روش ها

این مطالعه از نوع مقطعی بود که در سال 1398 روی 110 زن مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت صورت گرفته است. برای انجام این پژوهش، زنان باردار در دو گروه ترم و پره ترم قرار گرفتند. 80 نفر از نمونه آماری زایمان ترم و 30 نفر زایمان پره ترم داشتند. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده صورت گرفت و بعد از گرفتن رضایت از شرکت کنندگان شاخص های آهن خون، پلاکت خون، شاخص توده بدنی، گلبول های سفید، گلبول های قرمز، فریتین و TIBCبررسی شد. تجزیه وتحلیل آماری به کمک نرم افزار SPSS و آزمون تی مستقل صورت گرفت.

یافته ها

نتایج نشان داد میانگین آهن خون، پلاکت خون، شاخص توده بدنی، گلبول های سفید، فریتین و TIBCدر زنان ترم نسبت به زنان پره ترم بیشتر بوده است (05/0 <P). میانگین گلبول های قرمز خون در دو گروه تفاوت معنی داری نداشته است (05/0 >p).

نتیجه گیری

با توجه به ضرورت و اهمیت ارتقای سطح باروری سالم، اهمیت شاخص سلامت مادر و نوزاد به عنوان شاخص های ملی سلامت، شیوع کمبود برخی از فاکتورهای خونی و عوارض ناشی از آن و همچنین اهمیت شاخص توده بدنینرمال در سیر بارداری و زایمان کم خطر، توجه به این فاکتورها می تواند در کاهش زایمان زودرس موثر باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
10 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2168764 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.