تاثیر تمرین هوازی همراه با مکمل آویشن بر لیپوپروتئین های پلاسما و آنزیم های کبدی مردان دارای کبد چرب: مطالعه ی نیمه تجربی

پیام:
چکیده:
مقدمه

کبد چرب از رایج ترین بیماری های کبدی قرن است که در آن تعادل لیپیدی خون به هم می خورد. هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر تمرین هوازی همراه با مکمل آویشن بر لیپوپروتیین های پلاسما و آنزیم های کبد مردان دارای کبد چرب است که در زمستان 1398 در شهر دهدشت انجام شد.

مواد و روش ها

این مطالعه از نوع نیمه تجربی است. به همین منظور آزمودنی های این تحقیق شامل 40 مرد با کبد چرب بود که به چهار گروه تمرین هوازی همراه با مکمل آویشن، تمرین هوازی و دارونما، مکمل آویشن و کنترل تقسیم شدند. گروه مکمل آویشن و گروه تمرین هوازی همراه با مکمل آویشن روزانه در دو وعده (ناهار و شام)، هر وعده یک کپسول 2 گرمی و گروه دارونما در هر وعده (ناهار و شام) یک کپسول 1 گرمی نشاسته مصرف کردند. برای برنامه ی تمرین هوازی آزمون شاتل ران را در شش جلسه اجرا کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 تجزیه وتحلیل شد. از آزمون تی زوجی برای مقایسه ی پیش آزمون و پس آزمون و از آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه ی بین گروهی استفاده شد. همچنین سطح معنی داری برای تمام روش های آماری در سطح احتمال 05/0≥P در نظر گرفته شد.

یافته ها

نتایج نشان داد غلظت پلاسمایی آنزیم آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، کلسترول تام، تری گلیسرید و لیپیوپروتیین با چگالی پایین در پیش آزمون با انجام دو هفته فعالیت ورزشی هوازی همراه با مکمل آویشن نسبت به پیش آزمون کاهش معناداری را نشان داد (05/0≤p). همچنین یافته ها نشان داد لیپوپروتیین با چگالی بالا در پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش معناداری داشت (05/0≤p).

نتیجه گیری

نتایج این پژوهش نشان می دهد تمرین هوازی همراه با مکمل آویشن روی آنزیم های کبد و لیپیدهای پلاسما تاثیر دارد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
32 -43
لینک کوتاه:
magiran.com/p2168766 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.