بررسی اثرات سلنیت سدیم و نانوذرات ‏سلنیوم بر وضعیت آنتی‌اکسیدانی، فعالیت ‏آنزیمی و فراسنجه‌های لیپیدی در نیمچه-‏های تخمگذار

پیام:
چکیده:

آزمایشی به منظور بررسی سطوح مختلف نانوذرات سلنیوم و سلنیت سدیم بر وضعیت آنتی اکسیدانی، فعالیت آنزیمی و فراسنجه های لیپیدی با 1050 نیمچه تخمگذار در قالب 7 تیماربه مدت6 هفته انجام شد.تیمارها شامل؛ شاهد، سه سطح (ppm) 15/0، 3/0 و 6/0 سلنیت سدیم و نانو سلنیوم بود. شاخص های آنتی اکسیدانی اندازه گیری شده در بافت قلب، کبد و پلاسما شامل؛ فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPx)، سطح مالون دی آلدهید (MDA) و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل (TAS) بودند. فعالیت آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلکالین فسفاتاز (ALP) نیز اندازه گیری شدند. شاخص های لیپیدی شامل کل تری گلیسیرید، کل کلسترول و LDL پلاسما نیز تعیین شدند. نتایج نشان داد، سلنیت سدیم و نانوسلنیوم به طور معنی داری سبب افزایش فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و کاهش سطح مالون دی آلدهید در پلاسما، قلب و کبد شدند. بیشترین تاثیر آنتی اکسیدانی مربوط به تیمار ppm6/0 سلنیت سدیم و  ppm3/0 نانوسلنیوم بود (05/0<P). هیچ کدام از تیمارهای آزمایشی تاثیر معنی داری بر ظرفیت آنتی اکسیدانی کل پلاسما، قلب و کبد و همچنین فعالیت آنزیم های غیرعملکردی پلاسما نداشتند. (05/0<P). سطح ppm 3/0 سلنیت سدیم و ppm 6/0 نانوسلنیوم سبب کاهش معنی دار تری گلیسیرید، کلسترول و LDL پلاسمای پرندگان شدند (05/0<P). نتیجه گیری اینکه به طور موفقیت آمیزی می توان از سطح ppm 6/0 سلنیت سدیم و ppm3/0 نانوسیلنیوم جهت بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی و کاهش  لیپیدهای مضر پلاسما استفاده نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169151 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.