بررسی عوامل موثر بر اثربخشی امضا الکترونیک در رونق فضای کسب و کار بین بنگاهی (مطالعه موردی: صنعت نفت)

نویسنده:
پیام:
چکیده:

در پژوهشحاضر درپژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی امضای دیجیتالی در رونق فضای کسب وکار بین بنگاهی در صنعت نفت پرداخته شد. نوع تحقیق برمبنای هدف کاربردی است و از روش توصیفی زمینه یابی استفاده شده است که دیدگاه کارشناسان صنعت نفت را نسبت به تاثیر بکارگیری امضای دیجیتالی در رونق فضای کسب و کار بین بنگاهی تجزیه وتحلیل شد. در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نمونه ها، از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزار spss استفاده گردیده است. برای انتخاب آزمون فرضیه ها با توجه به غیر نرمال بودن داده ها از آزمونهای نا پارامتریک استفاده شد و برای انجام آزمون تفاوت میانگین بین تحصیلات و بکارگیری امضا الکترونیک با توجه به اینکه سطح تحصیلات به صورت طبقه بندی بود و بالاتر از دو طبقه بود از ازمون تحلیل واریانس یک راه استفاده شد و برای مقایسه میانگین ها با یکدیگر و مشخص کردن سطح معناداری تفاوتها از آزمون توکی استفاده شد و برای بررسی سابقه شغلی افراد با توجه به اینکه افراد از نظر سوابق کاری در دو طبقه قرارگرفته اند از آزمون T گروه های مستقل استفاده شده است.در نهایت نتیجه نهایی آزمون فرضیه ها نشان داد تاثیر بکارگیری امضاء الکترونیک در رونق کسب و کار دو بنگاه با توجه بر تمام متغیر ها (به جزء تصدیق هویت و انکار ناپذیری در فرایند واحدهای کسب و کار) تاثیر زیادی داشته است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169163 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.