تعیین نقش سبک زندگی اسلامی، مطلوبیت اجتماعی و خود کارآمدی بر شادکامی و سلامت روان در دانشجویان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

شادی به عنوان یکی از توانایی های ذهن انسان نقش عمده ای در نوآوری و حل مشکلات بشری بر عهده دارد. لذا هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش سبک زندگی اسلامی، مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی در پیش بینی شادکامی و سلامت روان دانشجویان بوده است.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی، از نوع مطالعات همبستگی بود. 150 دانشجو از بین جمعیت دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان در سال تحصیلی 97- 98 به شیوه تصادفی ساده انتخاب شده و اطلاعات مربوط با استفاده از پرسشنامه های سبک زندگی اسلامی کاویانی (1388)، مطلوبیت اجتماعی کراون و مارلو (1964)، خودکارآمدی شوارترز و جروسالم (1992) و شادکامی آکسفورد (1999) جمع آوری گردید. به منظور بررسی داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون در نرم افزار Spss استفاده شد.  

یافته ها

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین سبک زندگی اسلامی با شادکامی (0.27=r) در سطح 99 درصد اطمینان وجود دارد. همچنین رابطه مثبت و معناداری بین مطلوبیت اجتماعی (0.52-=r) و خودکارآمدی (0.33=r)  با شادکامی دانشجویان در سطح 99 درصد اطمینان وجود دارد.

نتیجه گیری

با توجه به قابل آموزش بودن شادکامی و نقش مهم آن در بهبود روانی و سلامت فرد، سیستم آموزشی و برنامه ریزان آموزش و پرورش باید در مطالعات علمی و تدابیر آموزشی به آن توجه ویژه ای داشته باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
137 تا 143
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169199 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!