روش شناسی مقالات حوزه های سلامت معنوی در پایگاه اطلاعاتی پابمد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

سلامت معنوی در اسلام در واقع ارتباط و اتصال معنوی انسان با خالق هستی است. این بخش با تعیین حوزه های مختلف سلامت معنوی و اجزای مطالعه امکان انجام دوباره و ارزیابی تحقیق را امکان پذیر می سازد. هدف این پژوهش، تعیین روش شناسی بکار گرفته شده در مقالات نمایه شده در حوزه سلامت معنوی در پایگاه PubMed در سالهای 2000 الی 2018 بود.

مواد و روش ها

این پژوهش از نوع پیمایشی توصیفی و مقطعی است. جامعه پژوهش شامل چکیده مقالات حوزه سلامت معنوی بود که از ابتدای سال 2000 الی سال 2018 در پایگاه اطلاعاتی پابمد نمایه شدند. با استفاده از نمونه گیری طبقه ای 350 مقاله بعنوان نمونه انتخاب شدند و اطلاعات مورد نیاز با مطالعه این مقالات در فرم جمع آوری داده ها ثبت شد. سپس مقالات به روش تحلیل شبکه ارزیابی شدند.  

نتایج

در مجموع 350 مقاله مورد بررسی قرار گرفتند که ازین تعداد 54 مقاله توسط نویسندگان ایرانی و 160 مقاله توسط نویسندگان آمریکایی نوشته شده بود. بیشترین نوع مقالات از نوع مطالعات مقطعی بود. 25 مقاله از مجموع کل مقالات از نوع مطالعات ثانویه و 11 مقاله از نوع مطالعات کیفی بودند.  بررسی توزیع فراوانی مقالات نشان داد که دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه آزاد در بین دانشگاه های جهان بیشترین مقالات را دارا بودند.

نتیجه گیری

با شناسایی کدها و حوزه های مختلف در زمینه سلامت معنوی و استخراج آن از قرآن و روایات می توان کاربردها و کارکردهای مختلف این حوزه را شناسایی و در بهبود فعالیت های علمی پژوهشگران کمک نمود. مطالعات اولیه نشان داد که مطالعات مشاهده ای در راس مطالعات سلامت معنوی قرار دارد و مطالعات مداخله ای علیرغم تناسب باحیطه های علوم پزشکی از محبوبیت کمتری در بین پژوهشگران برخوردار است. همچنین درصد ناچیزی از کل مطالعات از نوع مطالعات ثانویه است.

زبان:
فارسی
صفحات:
199 تا 205
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169206 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!