طراحی الگوی راهبردی پلیس در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

داشتن یک الگوی پیشگیری از جرم متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به پلیس برای پیشبرد یکی از اهدافش که پیشگیری از وقوع جرایم است، کمک فراوانی کند، هدف این تحقیق طراحی الگوی راهبردی پلیس در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان است.

روش

این تحقیق از نوع توسعه ای و از منظر روش شناسی، پژوهش کیفی و از تکنیک داده بنیاد برای دست یابی به الگو استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش، صاحب نظران و فعالان حوزه‎ پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان (مدیران کانون اصلاح و تربیت استان تهران) و مدیران ارشد انتظامی (افراد مشرف و مرتبط با ماموریت پیشگیری از جرم) هستند که با 22 نفر از خبرگان از روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به هم گرایی جواب ها مصاحبه شد.

یافته ها

در این پژوهش 290 مقوله فرعی و 40 مقوله اصلی (عوامل علی 5 مقوله، پدیده محوری 9 مقوله، عوامل زمینه ای 8 مقوله، عوامل مداخله گر 9 مقوله، راهبردها 4 مقوله و پیامدها 5 مقوله اصلی) استخراج گردید.

نتایج

پلیس با راهبرد فرایند محور (چابک سازی سازمان، افزایش مهارت های ارتباطی، فنی و ادراکی کارکنان، کاهش هزینه های موازی و...)، و با راهبردهای وضعی (دادن قدرت تصمیم گیری بیشتر به افسران پلیس اجتماعی، مقابله با خرده فرهنگ های متعارض و شبکه های نشر انحرافات جنسی در فضای مجازی، اجرای قوانین پیشگیرانه محدودیت رفت و آمد، پاک سازی محلات، اختلال در بازار اموال مسروقه، کنترل فضای مجازی، بازداشت و توقیف، کشف جرم) و با راهبردهای جامعه محوری (برنامه های آموزش محور با بهره گیری از ظرفیت مدارس، رسانه، نهادهای مذهبی و...) و با راهبرد پیشگیری مشارکتی و چندنهادی (راه اندازی نظام رصد پیشگیری از جرم با محوریت ناجا، همکاری با نهادهای آموزشی، بهداشتی، اجتماعی، مذهبی، قضایی، برنامه ریزان شهری و حوزه فن آوری) می تواند نقش اساسی در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان ایفا نماید.

زبان:
فارسی
صفحات:
153 تا 178
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169241 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!