تاثیر پرورش گروهی و انفرادی بر پارامترهای دموگرافیک کفشدوزک (Stethorus gilvifrons (Col.: Coccinelidae با تغذیه از کنه تارتن دو لکه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

کفشدوزک Stethorus gilvifrons یکی از مهمترین شکارگرهای کنه تارتن دولکه ای می باشد. در این پژوهش   ویژگی های زیستی و جمعیتی کفشدوزک در دو پرورش گروهی و انفرادی با تغذیه از مراحل مختلف سنی کنه تارتن دونقطه ای در دمای1±27درجه سلسیوس، رطوبت نسبی10±60 درصد و دوره نوری 8 ساعت تاریکی و 16 ساعت روشنایی بررسی شد. آزمایش با 120 عدد تخم همسن (0-24 ساعت) کفشدوزک شکارگر برای هر تیمار شروع شد. داده ها بر اساس تیوری جدول زندگی سن- مرحله، دوجنسی تجزیه و تحلیل شدند. براین اساس دوره جنینی، دوره لاروی، دوره شفیرگی و کل مراحل نابالغ به ترتیب برای پرورش انفرادی 08/0± 92/3، 14/0± 52/6، 07/0± 98/2، 14/0± 59/13روز و برای پرورش گروهی به ترتیب 06/0± 51/3، 21/0± 85/6، 11/0± 85/2، 21/0± 18/13 روز به طول انجامید. نرخ ذاتی افزایش جمعیت(r)، نرخ متناهی افزایش جمعیت(λ)، متوسط مدت زمان یک نسل(T)، نرخ خالص تولیدمثل (R0) و نرخ ناخالص تولیدمثل(GRR) به ترتیب برای پرورش انفرادی (1219/0 روز1-، 1297/1 روز1-، 23/30 روز، 92/39 نتاج ماده 38/265 نتاج ماده) و پرورش گروهی برابر با (1455/0 روز1-، 1567/1 روز1-، 88/19روز، 08/18 نتاج ماده ، 37/88 نتاج ماده) بدست آمد. طبق نتایج حاصله پرورش گروهی باعث کاهش پارامترهای رشد جمعیت کفشدوزک می شود. یافته های این تحقیق به منظور بهبود شرایط پرورش انبوه و کاربرد موثر کفشدوزک S. gilvifronsدر کنترل کنه های تارتن قابل استفاده خواهد بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
197 تا 217
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169249 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!