ارزیابی توالی نوکلئوتیدی و پروتئینی آنزیم های سیتو کرم P450 در قارچ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

توالی نوکلیوتیدی و پروتئینی و روابط فیلوژنتیکی بین ژن های کد کننده هفت آنزیم سیتو کرمP450  متعلق به قارچ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana  جدایه ATCC90517 موجود در بانک ژن مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج BLASTN، بیشترین میزان شباهت هفت توالی مورد بررسی با ژن های B. bassiana  جدایه ARSEF (84-100درصد) و سپس قارچ های Cordyceps militaris و Isaria fumosorosea (76-89 درصد) مشاهده شد که مطابق نتایج BLASTP بود. محاسبه میزان درصد شباهت توالی ها با یکدیگر با استفاده از برنامه SIAS نشان داد که تنها توالی اسید آمینه پروتئین های مربوط به دو ژن CYP52X1 وCYP52G11  بالای 47 درصد شباهت نشان دادند که در یک خانواده (CYP52) قرار گرفتند توالی های مرتبط با خانواده های مختلف شباهت کمتر از 44 درصد داشتند. درخت های فیلوژنتیکی رسم شده با استفاده از نرم افزار  IQ-tree v.1.6بر مبنای نوکلیوتید و اسید آمینه نشان دادند که CYP53A26 و CYP617N1 با بیشترین میزان شباهت به یکدیگر در یک گروه جداگانه قرار گرفتند. سایر ژن های P450 نیز با هم در یک گروه بودند. تعیین ویژگی های پروتئینی و نواحی حفاظت شده در هفت آنزیم سیتوکرم P450 در قارچ B. bassiana  به دلیل نقش آن ها در اتصال به آهن بسیار مهم و ضروری است. حضور اسید آمینه های متنوع با خصوصیات مختلف در نواحی حفاظت شده توانسته دامنه میزبانی این قارچ را در کنترل حشرات آفت افزایش دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
219 تا 230
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169250 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!