پیشگویی سمیت و ضریب توزیع اکتانول-آب آفت کش های آلی کلردار با استفاده از توصیف گرهای مولکولی و روش های الگوریتم ژنتیک و رگرسیون خطی چند متغیره

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در این تحقیق ازمطالعه ارتباط کمی ساختار- فعالیت (QSAR) جهت پیشگویی فعالیت های آفت کش های آلی کلردار استفاده شد. ابتدا به کمک نرم افزارگوس ویو 05 ساختار شیمیایی تمام مولکول های مورد مطالعه رسم گردید و سپس بهینه سازی با نرم افزار گوسین 09 و روش هارتری-فاک و سری پایه G* 31-6 انجام پذیرفت. خواص فیزیکی- شیمیایی نظیر سمیت(logLD50)  وضریب توزیع اکتانول-آب (logP) از منابع معتبر علمی به دست آورده شده است. برای تمامی سموم مورد مطالعه توصیف گرهای مناسب با استفاده از نرم افزار دراگون و روش های الگوریتم ژنتیک و برگشتی تعیین شدند. سپس ارتباط بین توصیف گرهای مولکولی و فعالیت ها با استفاده از روش چند متغیره خطی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور ساخت و آزمون مدل هایQSAR  داده ها به طور تصادفی به دو دسته :آموزشی (80 درصد) و آزمون (20 درصد) تقسیم گردیدند. مدل ها با استفاده از ضرایب آماری نظیر ضریب همبستگی(R)، مجذور آن (R2) و ریشه میانگین مربع خطاRMSE)) انتخاب شدند. برای بررسی توانایی پیش بینی و اعتبار مدل ها از اعتبار سنجی تقاطعی "یکی بیرون" و اعتبار سنجی خارجی استفاده شد. اعتبار سنجی خارجی با استفاده از ضرایب رگرسیونی مجموعه آزمون انجام گردید. نتایج اعتبار سنجی و کیفیت بالای ضرایب مدل ها نشان می دهد که مدل های GA-MLR به دست آمده مدل های قابل قبول QSAR  می باشند .این مدل ها می توانند جهت شناسایی توصیف گر های مناسب و پیشگویی فعالیت های آن ها به کار گرفته شوند.

زبان:
فارسی
صفحات:
245 تا 257
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169252 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!