تنوع زیستی بال ریشکداران (Insecta: Thysanoptera) در مزارع غلات استان ایلام (ایران)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در این مطالعه، فون و تنوع زیستی بال ریشکداران مزارع گندم و جو در دو اقلیم معتدل سردسیر (شهرستان ایوان) و معتدل گرمسیر (شهرستان دره شهر) واقع در استان ایلام مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، نمونه برداری ها به طور هفتگی از مزارع گندم و جو انجام شد. در مجموع هشت گونه تریپس متعلق به شش جنس و چهار خانواده جمع آوری و شناسایی گردید. بیش ترین درصد فراوانی در مزارع گندم شهرستان های ایوان و دره شهر به ترتیب با فراوانی 72/46 و 68/84 درصد مربوط به گونه Haplothrips tritici (Kurdjumov, 1912)، و بیش ترین درصد فراوانی در مزارع جو شهرستان های ایوان و دره شهر به ترتیب با فراوانی 42/52 و 10/57 درصد مربوط به گونه Thrips tabaciLindeman, 1889بود. با استفاده از شاخص های شانون، سیمپسون و مارگالف تنوع زیستی تریپس ها در دو شهر ایوان و دره شهر مقایسه گردید. نتایج نشان داد که هر سه شاخص در مزارع گندم و جو شهرستان ایوان به طور معنی داری بیش تر از مزارع شهرستان دره شهر بود اما اختلاف شاخص یکنواختی شانون - وینر بین مزارع گندم و جو دو منطقه معنی دار نبود. به طور کلی تنوع زیستی بال ریشکداران در شهرستان ایوان با شرایط آب و هوایی معتدل سردسیری بیش تر از شهرستان دره شهر با شرایط آب و هوایی معتدل گرمسیری بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
259 تا 268
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169253 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!