مقایسه تاثیرکپسول رزماری ومفنامیک اسید بر علائم همراه با دیسمنوره:یک کارآزمایی بالینی دوسوکور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

دیسمنوره دربیش از50 درصدموارد بانشانه های سیستمیک مانند تهوع واستفراغ ، سردردو.. همراه است،که سبب اختلال در کارو روابط اجتماعی زنان می شود. با توجه به خاصیت ضدالتهابی رزماری، این پژوهش با هدف مقایسه تاثیرکپسول رزماری و مفنامیک اسید برعلایم همراه با دیسمنوره اولیه انجام شد.

مواد و روش ها

 این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور بر روی 82 دانشجوی دارای دیسمنوره اولیه که علایم سیستمیک همراه داشتند در دانشگاه آزاد مشهد انجام شد. افراد دارای دیسمنوره متوسط وعلایم همراه طی دو سیکل بررسی شدند. نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه رزماری (45 نفر) و مفنامیک اسید (45 نفر) تخصیص یافتند. در سه روزاول دوسیکل، هر 8 ساعت 250 میلی گرم از هردارو را دریافت کردند. جهت ارزیابی درد ازابزارمقیاس دیداری درداستفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS24 استفاده گردید و 05/0>P معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

در دو سیکل مداخله نسبت به دو سیکل پایه میانگین نمره شدت درد درگروه رزماری96/10±81/16 و مفنامیک اسید 80/12± 45/18 کاهش یافت و درهرگروه اختلاف معنی داری را نشان دادند (001/0>P)، اما بین دو گروه اختلاف معنی داری وجود نداشت (05/0<P). علایم همراه از نظر تهوع درسیکل اول (01/0=P) و در سیکل دوم (02/0=P) و بی حوصلگی در سیکل اول (02/0=P) و در سیکل دوم (01/0=P) اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه نشان داد، ولی علایم دیگر شامل سردرد، استفراغ و... اختلاف معنی داری نشان نداد (05/0<P).

استنتاج

رزماری مانند مفنامیک اسید درکاهش میزان درد موثر بود وعلایم همراه مانند بی حوصلگی و تهوع را کاهش داد. داروهای گیاهی عوارض جانبی کمتری نسبت به داروهای شیمیایی دارند، لذا رزماری می تواند جایگزین مناسبی برای مفنامیک اسید در دیسمنوره باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
40 تا 52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169280 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!