تاثیر بازی های دیجیتالی تلفن های هوشمند بر اضطراب، افسردگی و خستگی بیماران مبتلا به تالاسمی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

بیماری تالاسمی یک کم خونی ارثی مزمن است که بیمار را در تمام طول عمر به دلیل اقدامات درمانی مانند ترانسفوزیون خون دچار مشکلات روحی روانی می کند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر بازی های دیجیتالی توسط گوشی هوشمند بر اضطراب، افسردگی و خستگی بیماران تلاسمی انجام شد.

مواد و روش ها

در این مطالعه نیمه تجربی، 36 نفر بیمار تالاسمی تحت درمان در زابل در سال 1398بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند و به طور تصادفی ساده در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله، بیماران تحت تاثیر بازی درمانی بوسیله گوشی همراه در طی جلسات ترانسفوزیون خون به مدت 28-21روز قرار گرفتند. میزان اضطراب، افسردگی و خستگی به وسیله پرسشنامه استاندارد اضطراب اسپیل برگر، پرسشنامه افسردگی زونگ و پرسشنامه چند بعدی خستگی بعد از یک ماه سنجش شد. سپس داده ها توسط SPSS-22 آنالیز شد.

یافته ها

 نتایج مطالعه نشان داد که میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای اضطراب از (89/5)88/47 به (12/6)66/37، افسردگی از (73/4)77/46 به  (13/6)61/37 و خستگی از (73/6)33/61 به (34/9) 33/47 در گروه مداخله با (001/0≤P) بعد از انجام مداخله، نسبت به گروه کنترل که میانگین و انحراف معیار اضطراب از (41/9) 38/47 به (16/8) 00/47 و افسردگی از (55/8) 83/46 به (55/5) 88/44 و خستگی از (28/14) 61/59 به (81/9) 05/57 رسید، معنی دار شد.

استنتاج

نتایج این مطالعه تاثیر بازی های دیجیتالی را در بهبود اضطراب، افسردگی و خستگی بیماران تایید کرد. بنابراین می توان این روش را به عنوان یکی از روش های غیردارویی بهبود این مشکلات در بیماران تالاسمی توصیه نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
62 -71
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169282 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.