بررسی ریسک فاکتورهای عود تشنج در کودکان کم تر از 14 سال

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

شناسایی عوامل پیش بینی کننده عود تشنج کمک شایانی در کنترل بهینه بیماری و جلوگیری از عود تشنج در بیماران است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین فاکتورهای خطر عود تشنج در کودکان کمتر از 14 سال مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) در شهر تهران بود.

مواد و روش ها

در این پژوهش تحلیلی- مقطعی پرونده بیمارانی که در بازه زمانی تیر ماه 1395 تا آذر ماه 1396 به دلیل تشنج در بخش اعصاب کودکان بیمارستان امام حسین (ع) در شهر تهران بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات دموگرافیک و بالینی بیماران از پرونده ها استخراج و در برگه های اطلاعاتی مخصوص هر بیمار ثبت شد. عود یا عدم عود تشنج در این بیماران بر اساس اطلاعات ثبت شده در پرونده و یا بر اساس پیگیری، تعیین و زمان عود در برگه های اطلاعاتی ثبت شد. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

 210 بیمار با میانگین سنی 79/46±40/62 ماه که 53 درصد از آنها مذکر بودند، وارد پژوهش شدند. در 81 بیمار عود تشنج مشاهده شد. در 45 بیمار از بیماران گروه عود تشنج و در 101 بیمار از بیماران گروه بدون عود، نوع تشنج تونیک- کلونیک بوده است. 7/45 درصد از بیماران گروه عود تشنج و 5/15 درصد از بیماران گروه بدون عود تکامل غیرطبیعی داشتند. سن بارداری و وجود اختلال در نخستین EEG بیمار به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده عود تشنج شناسایی شدند.

استنتاج

ضروری است که در بیماران با سن بارداری پایین و EEG دارای اختلال، اقدام لازم در جهت درمان پیشگیرانه صورت گیرد تا از بروز تشنج های بعدی و عوارض حاصل از آن جلوگیری شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -88
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169284 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.