نقش اساتید پیشرو و آموزش پاسخگو بر توسعه دانشگاه نسل سوم به منظور ارائه مدل در دانشگاه علوم پزشکی مارندران

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

تربیت دانش آموختگان توانمند، متعهد و پاسخگو به نیازهای بیماران و نظام سلامت را می توان به عنوان مهم ترین رسالت دانشگاه های علوم پزشکی کشور برشمرد. هدف کلی، بررسی تاثیر اساتید پیشرو و آموزش پاسخگو بر توسعه دانشگاه نسل سوم به منظور ارایه مدل در دانشگاه است.

مواد و روش ها

 این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری آن را مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به تعداد 465 نفر تشکیل دادند که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 242 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه اساتید پیشرو با 97 سوال، پرسش نامه آموزش پاسخگو با 35 سوال و پرسش نامه توسعه دانشگاه نسل سوم گیب (2012) با 108 سوال استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزارها به تایید متخصصان رسید و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش نامه اساتید پیشرو 94/0، آموزش پاسخگو 85/0 و توسعه دانشگاه نسل سوم 91/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که نقش اساتید پیشرو (0001/0=P) و آموزش پاسخگو (0001/0=P) بر توسعه دانشگاه نسل سوم در دانشگاه علوم پزشکی مازندران مثبت و معنی دار می باشد و اساتید پیشرو با ضریب استاندارد (462/0) نقش بیش تری بر توسعه دانشگاه نسل سوم دارد. همچنین مدل ارایه شده نیز دارای برازش مناسب می باشد.

استنتاج

پژوهش می تواند چشم انداز جدیدی در راستای تغییر سیاست های کلی مدیران دانشگاه در راستای بازبینی برنامه های توانمندسازی اساتید ایجاد کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
116 -124
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169288 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.