آموزش مدیریت استرس به مادران، همراه با تکنیک فراشناختی بر تقویت حل مساله ریاضی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

یکی از شایع ترین مشکلات تحصیلی، ناتوانی یادگیری ریاضی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش مهارت مدیریت استرس مادران، بر بهبود مهارت حل مساله دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی بود.

مواد و روش ها

 این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. نمونه پژوهش شامل 30 دانش آموز دختر مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی در شهرستان قایمشهر و در پایه سوم و چهارم ابتدایی در مدت یک سال تحصیلی بود. مدارس و کلاس ها به صورت خوشه ای انتخاب شده و در مرحله پایانی دانش آموزان با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره کنترل و آزمایش گمارده شدند. برای تعیین نمونه های دارای اختلال یادگیری ریاضی از DSM-IV-TR و آزمون کی مت و تست هوش ریون استفاده و برای جمع آوری داده ها از 28-GHQ و خرده آزمون حل مساله آزمون کی مت استفاده شد. برای هردوگروه دانش آموزان، 14 جلسه آموزش فراشناختی حل مساله طی 5 هفته و همزمان برای مادران دانش آموزان گروه آزمایش، 8 جلسه آموزش مهارت مدیریت استرس طی 4 هفته ارایه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS19 و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده و در سطح معناداری 01/0 بررسی شده است.

یافته ها

 نتایج نشان داد که در هر دو گروه، دانش آموزان پیشرفت خوبی در بهبود مهارت حل مساله داشتند ولی دانش آموزانی که مادران آن ها تحت آموزش مهارت مدیریت استرس بودند، پیشرفت بیش تری داشتند (001/0 > P).

استنتاج

این نتایج حاکی از آن است که آموزش مدیریت استرس مادران تاثیر قابل توجهی در بهبود مهارت حل مساله دانش آموزان دارد.

نوع مقاله:
خلاصه گزارش
زبان:
فارسی
صفحات:
138 -143
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169291 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.