تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی بر محتوای پروتئین های mTOR و SREBP1 در بافت چربی زیرجلدی موش های صحرایی نر اسپراگوداولی چاق مبتلا به دیابت نوع 2

پیام:
چکیده:
مقدمه

پروتیین های mTOR و SREBP1 نقش مهمی در تنظیم و متابولیسم بافت چربی دارند که می توانند از طریق مسیر mTORC1 فعال شوند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی بر محتوای پروتیین های mTOR و SREBP1  در بافت چربی زیرجلدی موش های صحرایی نژاد اسپراگوداولی چاق مبتلا به دیابت نوع 2 می باشد.

روش بررسی

در این مطالعه تجربی، 16 سر موش صحرایی نر 3 ماهه از نژاد اسپراگوداولی با میانگین وزن 20 ±300 گرم انتخاب و پس از دیابتی شدن از طریق القاء استرپتوزوتوسین و نیکوتین آمید به روش تصادفی به 2 گروه، تمرین دیابتی (8 سر) و کنترل دیابتی (8 سر) تقسیم ‏شدند؛ گروه تمرینی 4 روز در هفته مطابق با برنامه تمرینی به‏ مدت 8 هفته به تمرین ورزشی پرداختند؛ در حالی که گروه کنترل هیچ گونه برنامه تمرینی نداشتند.برای تجزیه  و تحلیل داده ها از آزمون t-مستقل در نرم افزارversion 19  SPSS استفاده‏ شد.

نتایج

افزایش معنی داری در محتوای پروتیین های mTOR (0/001>p) و SREBP1 (0/0001>p) در گروه تمرین نسبت به کنترل مشاهده شد؛ وزن موش های صحرایی گروه کنترل افزایش (0/003>p) و گروه تمرین کاهش (0/002>p) معنی داری در پایان هفته هشتم نسبت به هفته اول یافته بود؛ هم چنین میزان قند خون در گزوه کنترل افزایش  (0/001>p) و گروه تمرین کاهش (0/0001>p) معنی داری در هفته هشتم نسبت به هفته اول یافته بود.

نتیجه گیری

 تمرین استقامتی توانست وزن، میزان قند خون و محتوای پروتیین های mTOR و SREBP1 را تنظیم کند؛ بنابراین، تمرین استقامتی می تواند عاملی مهم برای کنترل و تنظیم سوخت وساز بافت چربی باشد و این نوع تمرینات می تواند برای آزمودنی های چاق مبتلا به دیافت نوع 2 مثمرثمر باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
2755 -2765
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169311 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.