سنتز و ارزیابی عملکرد نانوذرات پایه لیپیدحاوی عصاره زنجبیل علیه گونه های آسپرژیلوس

پیام:
چکیده:
مقدمه

بارگذاری مواد موثره گیاهان دارویی در نانوحامل های لیپیدی باعث کاهش واکنش ماده فعال گیاه با محیط اطراف مانند آب و اکسیژن شده و شدت انتقال یا تبخیر به محیط بیرون را تقلیل می دهد. در این مطالعه، به منظور ارتقاء اثرگذاری عصاره زنجبیل، بارگذاری این عصاره در نانولیپونیوزوم ساخته شده به روش هیدراتاسیون لایه نازک صورت گرفت و اثر ضد قارچی آن بر رشد قارچ های آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوسپارازیتیکوس مورد بررسی قرار گرفت.

روش بررسی

در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، استخراج عصاره با استفاده از روش سوکسله انجام شد. فعالیت ضد قارچ عصاره زنجبیل با روش های پخش دیسک و رقت ریزگردها بررسی شد. اثر مهاری عصاره بررسی شد. شاخص های فیزیکوشیمیایی و خصوصیات ساختاری نانوذرات از نظر بازده درون گیری، منحنی رهایش دارو، سایز نانوذرات، پتانسیل زتا، مورفولوژی سطح، طیفFTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy) ، DLS (Dynamic light scattering) و)Scanning electron microscope(SEM تعیین گردید.

نتایج

بررسی های FTIR نشان داد عصاره زنجبیل و نانولیپونیوزوم هیچ گونه تعامل شیمیایی که منجر به تغییر گروه های عاملی شود، نداشتند. تصاویر SEM مورفولوژی کروی ذرات و میانگین اندازه ذرات nm 73 را نشان داد. عصاره زنجبیل با بازده از 71% ندرون نانولیپونیوزوم بارگذاری شد.  هم چنین مشخص شد عصاره زنجبیل اثر ضد قارچی قوی تری نسبت به قارچ آسپرژیلوس فلاووس در برابر قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس دارد. در دو دمای C 37 و C 42، میزان رهایش عصاره زنجبیل در pH 4/5 در مقایسه با pH 7/4 بالاتر بود.

نتیجه گیری

نانولیپونیوزوم حاوی عصاره زنجبیل با برخورداری از ویژگی های مناسب فیزیکوشیمیایی، افزایش پایداری دارو و کنترل خوب رهایش، می تواند یک عامل ضد قارچ امیدوار کننده با اثرات ضد قارچ بالا و عوارض جانبی کم باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
2766 -2780
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169312 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.