بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه برازمبل Perovskia abrotanoides بر دانسیته نورونی موش های صحرایی تحت استرس مزمن بی حرکتی

پیام:
چکیده:
مقدمه

تعداد نورون های مناطق هیپوکامپ می تواند تاثیر مستقیمی بر عملکرد آن داشته باشد . گیاه برازمبل از تیره نعناعیان دارای خواص آنتی اکسیدانی شاید است. هدف بررسی اثرات استرس و عصاره برازمبل بر دانسیته نورونی CA1,CA2 در موش صحرایی نر بود.

روش بررسی

در این مطالعه تجربی موش های صحرایی نژاد ویستار به 5 گروه 6 تایی شامل کنترل، کنترل منفی تحت استرس ، تجربی (شامل: استرس و دریافت کننده عصاره برازمبل با دوزهای mL 50، mL 75 و mL 100) تقسیم شدند. گروه استرس مدت 21 روز داخل محدود کننده رت مدت 2 ساعت قرار گرفتند. گروه های دریافت کننده عصاره نیز به مدت 21 روز، به روش گاواژ عصاره را دریافت داخل محدود کننده قرار گرفتند. پس از خارج کردن مغز با عمل پرفیوژن، هیپوکامپ برش گیری و رنگ آمیزی شد ، دانسیته نورونی به روش دایسکتور و متداستریولوژی محاسبه شد. نتایج توسط نرم افزار Minitab 16 با آزمون آماری t-test و ANOVA در سطح معناداری (0/05 <p) تحلیل شدند.

یافته ها

آنالیز آماری داده ها نشان می دهد که میانگین دانسیته نورونی در گروه استرس نسبت به کنترل در  CA1 و CA2 کاهش معناداری را نشان می دهد (0/01 <p). میانگین دانسیته نورونی ناحیه CA1 بین گروه استرس (3±29) و تیمار هیدروالکلی دوز mg/kg50 (3±25) افزایش معناداری را نشان می دهد. هم چنین میانگین دانسیته نورونی در گروه استرس با عصاره دوز 75 میلی گرم بر کیلوگرم برابر (3±27) و در گروه تیمار با عصاره هیدروالکلی دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم (3±25) می باشد. میانگین دانسیته نورونی ناحیه CA2 بین گروه استرس (3±21) و تیمار هیدروالکلی دوز mg/kg50 (3±28) افزایش معناداری را نشان می دهد (0/01 <p). هم چنین میانگین دانسیته نورونی در گروه استرس با عصاره دوز 75 میلی گرم بر کیلوگرم برابر (3±27) و در گروه تیمار با عصاره هیدروالکلی دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم (3±22) می باشد که در مقایسه با گروه استرس افزایش معناداری را نشان می دهد (0/01 <p)

نتیجه گیری

نتایج پژوهش نشان می دهنداحتمالا عصاره هیدروالکلی برازمبل به دلیل داشتن مواد پلی فنلی مانند فلاونوییدها باعث افزایش دانسیته نورونی هیپوکامپ مغز می شود که به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی بالا و... می باشد

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
2781 -2793
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169313 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.