بررسی اثر هم افزایی شیرین بیان و کتیرا بر بهبود زخم دستگاه گوارشی درموش صحرایی

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

  باتوجه به افزایش بیماری های دستگاه گوارشی، استفاده ازداروهای گیاهی کم عارضه جهت درمان افزایش یافته است. لذا این مطالعه به بررسی اثر هم افزایی شیرین بیان و کتیرا بر بهبود زخم معده پرداخت.

مواد و روش کار

گیاهان دارویی شیرین بیان و کتیرا جمع آوری و عصاره گیری شد. با انجام آزمون های رایتینگ وکاراگینان، مناسب ترین دوز برای استفاده از عصاره شیرین بیان در آزمایشات mg/kg/day 200 تعیین شد. سپس برای ایجاد زخم معده چهارگروه موش به مدت 3 روز با دوز mg/kg/day 200 آسپرین محلول در یک سی سی کربوکسی متیل سلولز 1% گاواژ شدند. این گروه ها به مدت 14 روز با دوز  mg/kg/day 200 (غلظت هرترکیب 0/036میلی گرم /میلی لیتر)، عصاره شیرین بیان و کتیرا و آب مقطر تیمار شدند. چهار گروه مبتلا به زخم معده به ترتیب عصاره شیرین بیان و کتیرا، عصاره شیرین بیان، امپرازول و آب مقطر بعنوان گروه شاهد مثبت دریافت کردند و گروه شاهد منفی که به زخم معده مبتلا نبود، فقط آب مقطر دریافت کرد. پس از دوره تیمار، موش ها تشریح شده و بافت معده و روده تحت بررسی میکروسکوپی و پاتولوژی قرار گرفت.

یافته ها

عصاره شیرین بیان همراه کتیرا ضریب زخم را نسبت به دو گروه کنترل به طور معنی داری کاهش می دهد (0/05<P). درصد بهبودی زخم نیز نسبت به گروه شاهد مثبت (امپرازول) 90/27%و گروه شاهد منفی (آب مقطر) 91/53% افزایش داشت. بررسی های پاتولوژیک یافته های میکروسکوپی را تقریبا تایید می کند.

نتیجه گیری

ارزیابی آماری نتایج نشان می دهد که آثار زخم معده در نتیجه مصرف شیرین بیان بسیارکاهش یافته است. همچنین مصرف کتیرا به همراه شیرین بیان در مورد زخم معده اثر هم افزایی دارد، اما در مورد التهاب روده اثر هم افزایی ندارد (0/05<P).

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
314 -341
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169478 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.