ایجاد تغییر در ساختار اولیه گلیکوپروتئین ویروس هاری و جایگزین کردن آن در ساختار ویروس هاری با روش ژنتیک معکوس

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

 هاری یک بیماری زیونوز کشنده و عامل مولد آن ویروس هاری با ژنوم RNA تک رشته ای است. این ویروس می تواند سیستم اعصاب مرکزی فرد مبتلا   به هاری را آلوده و مختل سازد. گلیکوپروتیین (G) مهمترین پروتیین در اتصال ویروس به گیرنده های سلولی و همچنین ایجاد پاسخ ایمنی بر ضد ویروس در میزبان است. با استفاده از فناوری ژنتیک معکوس می توان تغییراتی در ژن کدکننده گلیکوپروتیین ویروس ایجاد و ویروسی با توان ایمنی زایی بالاتر و یا بیماری زایی کمتر تولید کرد. 

مواد و روش کار

در این پژوهش با کمک نرم افزار در توالی ژنتیکی گلیکوپروتیین ویروس هاری سویه پاستور جهشی در سایت آنتی ژنیک اصلی II، در موقعیت اسیدهای آمینه 42-34 طراحی گردید و پس از سنتز، ژن تغییر یافته تعیین توالی گردید و نوکلیوتید جهش یافته تایید شد. سازه حاوی ژن تغییریافته بوسیله دو آنزیم محدودالاثر جایگزین ژن اصلی در ژنوم ویروس هاری شد و کلون گردید. سلول T7-BHK تحت پروموتر فاژ T7 برای بیان ژن گلیکوپروتیین، همزمان با سازه ژنی و وکتورهای بیان کننده ژن های N, P و L ویروس هاری و فول ژنوم ترنسفکت شد. پس از بیان ژن های ویروسی و تایید آن، در سلول BSR کشت داده شد.

یافته ها

بازیابی ویروس نوترکیب حامل ژن جهش یافته گلیکوپروتیین، پس ازکلون شدن و ترنسفکت در سلول T7-BHK، در سلول BSR کشت و تکثیر پیدا کرد و پس از استخراج ژنوم آن از سلول، بوسیله تعیین توالی تایید نهایی گردید.

نتیجه گیری

با بررسی بر روی توان ایمنی زایی یا کاهش قدرت بیماریزایی و همچنین حفظ یا افزایش آنتی ژنیسیته ویروس نوترکیب بازیابی شده می توان از آن جهت مطالعات تحقیقاتی در ساخت واکسن بهره جست.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
348 -360
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169480 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.