مدل سازی خشک کردن زعفران با آون گذاری به روش شبکه عصبی مصنوعی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
زعفران ارزشمندترین ادویه شناخته در دنیا است. کروسین، پیکروکروسین و سافرانال به ترتیب به عنوان شاخص رنگ، طعم و آرومای زعفران شناخته می شوند. خشک کردن از مهمترین مراحل موثر بر کیفیت نهایی زعفران از لحاظ میزان کروسین، پیکروکروسین و سافرانال محسوب می گردد. در این تحقیق کارایی فرآیند خشک کردن به روش آون گذاری بر اساس متغیرهای مهمی همچون دما، زمان و ضخامت لایه زعفران تحت مدلسازی به روش شبکه عصبی مصنوعی قرار گرفت. نتایج مدل سازی فرایند خشک کردن زعفران به روش آون گذاری نشان داد که اگر تغییرات کروسین تحت قانون یادگیری مومنتوم و با تابع انتقال تانژانت با تعداد نورون 8 و با 25، 55 و 20 درصد داده ها به ترتیب برای آموزش ارزیابی و آزمون مورد استفاده قرار گیرد بیشترین ضریب همبستگی (914/0) را خواهد داشت. در حالیکه برای تغییرات میزان پیکروکروسین قانون یادگیری لونبرگ و تابع انتقال تانژانت در تعداد نورون 12 بهترین شبکه را با 50، 25 و 25 درصد داده ها به ترتیب برای آموزش، ارزیابی و آزمون (986/0 = R) طراحی کرد. تغییرات سافرانال نیز با قانون یادگیری لونتبرگ و تابع انتقال سیگمویید در نورون شماره 8 و با 35، 45 و 20 درصد از داده ها برای آموزش، ارزیابی و آزمون با ضریب همبستگی مناسب 981/0 مدل و توسط شبکه آن پیشگویی شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
115 -126
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169492 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.