شناسایی ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در گیاه (Crocus pallasii subsp. haussknechtii (Boiss. & Reut. ex Maw) B.Mathew) و بررسی خواص ضد باکتریایی آن

پیام:
چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی کمی و کیفی ترکیبات فنلی، فلاونوییدی و فعالیت ضد میکروبی عصاره های متانولی، اتیل استات و ان-هگزان قسمت بنه و برگ گیاه زعفران جوقاسم (Crocus pallasii subsp. Haussknechtii (Boiss. & Reut. ex Maw) B.Mathewجمع آوری شده از سه رویشگاه مختلف (گازه، زیبا و ویسیان) استان لرستان در سال 1397 صورت گرفته است. عصاره گیری به روش خیساندن انجام شده، و نتایج آنالیز کیفی نشان داد که عصاره آبی بنه نسبت به دو عصاره دیگر محتوی میزان بیشتری ترکیبات فنلی و فلاونوییدی است. در مقابل آنالیز کمی عصاره ها با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) صورت پذیرفت. نتایج بدست آمده از این روش نشان داد که بنه زعفران جوقاسم حاوی 3 ترکیب فنلی شیکوریک اسید، کلروجنیک اسید و سیرینجیک اسید و 2 ترکیب فلاونوییدی کامفرول و آپجینین می باشد. همچنین در این مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره اتیل استاتی، متانولی و ان-هگزانی بر روی باکتری های گرم منفی اشرشیاکلی (Escherichia coli) و گرم مثبت استافیلوکوکوس اوریوس (Staphylococcus aureus) با استفاده از روش انتشار در چاهک آگار مورد بررسی قرار گرفت. بر طبق نتایج، عصاره متانولی برگ و بنه از هر سه منطقه بیشترین تاثیر را نسبت به عصاره ان-هگزانی بر روی هر دو باکتری مورد مطالعه داشت. مقاله حاضر نخستین بررسی کیفی در مورد شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در بنه گیاه زعفران جوقاسم می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
127 -140
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169493 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.