مطالعه تطبیقی چارچوب ادراک قیمتی مصرف کنندگان ایرانی با سایر کشورها

پیام:
چکیده:

مشتریان بر اساسی ادراک خود از قیمت، ویژگی های محصول و سایر عناصر آمیخته بازاریابی تصمیم می گیرند. بنابراین نکته مهم برای تصمیم گیران بازاریابی ادراک مصرف کنندگان از قیمت است و نه قیمت واقعی آن ها. ادراک قیمتی مصرف کنندگان تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. از جمله عواملی که در شکل گیری ادراک قیمتی موثر است، عوامل فرهنگی می باشد. در این پژوهش در صدد تبیین فرایند ادراک قیمتی و بررسی متغیرهای اثرگذار بر ادراک قیمت در مشتریان ایرانی هستیم و سپس به مقایسه ادراک قیمتی مصرف کنندگان ایرانی با سایر کشورها پرداخته خواهد شد. پژوهش حاضر از نظر هدف در گروه تحقیقات توسعه ای قرار می گیرد. از نظر ماهیت داده ها و سبک تحلیل در گروه تحقیقات کیفی و با مرور سیستماتیک و مصاحبه های عمیق با مشارکت کنندگان داده ها جمع آوری می شود. از منظر روش انجام پژوهش، تحلیلی - توصیفی است و داده های پژوهش با روش تحلیل محتوی، تحلیل می شوند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیودا استفاده می گردد. در این پژوهش درمرحله اول با مطالعه سیستماتیک به بررسی عوامل ادراک قیمتی در پیشینه نظری و تجربی در سایر کشورها می پردازیم و در مرحله دوم مصاحبه های انجام شده در ایران از طریق روش تحلیل محتوی تحلیل می شوند و سپس نتایج مقایسه می شوند در این پژوهش بعد از روش فراترکیب و انجام مصاحبه از مشارکت کنندگان ایرانی و تحلیل محتوی مصاحبه ها به چارچوبی دست یافتیم که از 6 عامل اقتصادی، اجتماعی، موقعیتی، خدمات؛ عوامل بازاریابی و ویژگی خریدار تشکیل شده است. در نهایت از مجموع 14 تم یا مضمون شناسایی شده، 12 مضمون مربوط به مفاهیم موجود در پیشینه پژوهش بوده و 2 مضمون نیز به عنوان مفاهیم جدید شناسایی شدند. این مضمون ها شامل خدمات و توزیع کننده می باشد. تعداد 8 کد در پیشینه پژوهی یافت شد که در مصاحبه های انجام شده تکرار نگشت. این کدها عبارتند از تعصب به کالای داخلی، ارزش ادراک شده، دوام، کارایی، کوپن، چانه زنی حین خرید، سبد محصولات، روش پرداخت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
121 -151
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169509 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.