تعمیم الگوریتمهای بام-ولش و ویتربی بر اساس وابستگی مستقیم بین مشاهدات

پیام:
چکیده:

ماتریس احتمال انتقال وضعیتها وماتریس احتمال گسیل مشاهدات که پارامترهای مدل مارکوف پنهان هستند، بر اساس الگوریتم  بام-ولش برآورد می شوند. همچنین  محتملترین مسیر پنهان در یک مدل مارکوف پنهان بر اساس الگوریتم وبتربی تعیین می شود. در هر دوی این الگوریتمها، فرض بر این است که مشاهدات به شرط وضعیتها از یکدیگر مستقل هستند.در این مقاله ابتدا مدل مارکوف پنهان به عنوان یک مدل گرافیکی  در نظر گرفته شده و با توجه به وابستگی مستقیم بین مشاهدات، الگوریتمهای بام-ولش و ویتربی تعمیم داده می شوند. برای این منظور از مفهوم روابط استقلال شرطی در شبکه بیزی استفاده می شود. نتایج الگوریتمهای تعمیم داده شده با الگوریتمهای معمولی در یک مطالعه شبیه سازی شده  و همچنین روی داده های واقعی که مربوط به درصد تغییرات تورم در ایران است، مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد دقت الگوریتمهای تعمیم داده شده در مقایسه با الگوریتمهای معمولی  با افزایش حجم داده، بیشتر است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
205 -225
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169522 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.