طراحی و روان سنجی ابزارهای جدید برای ارزشیابی برنامه های آموزشی از منظر اخلاق و عدالت

پیام:
چکیده:
مقدمه

اهمیت اخلاق به ویژه عمده‌ترین مبحث آن یعنی عدالت محوری در طراحی برنامه‌های آموزشی و نقش اساسی برنامه‌های آموزشی در رشد و توسعه‌ی کشور سبب شد تا مطالعه‌ی حاضر با هدف طراحی ابزارهای جدید برای ارزشیابی برنامه‌های آموزشی از منظر اخلاق و عدالتبه صورت یک مطالعه اولیه انجام شود.

روش‌ها

 مطالعه حاضر از نوع توسعه‌ای و روان‌سنجی بود که در دانشکده‌ی پرستاری و مامایی تبریز در سال 1397صورت پذیرفت. جهت تدوین ابزارهای اولیه ابتدا با استفاده از مرور متون گسترده، اخلاق، عدالت و برنامه‌های آموزشی تعریف شد و سپس گویه‌های ابزارها ارایه گردید. جهت بررسی روایی صوری و محتوایی ابزارها علاوه بر روش کیفی از آمار توصیفی نیز استفاده شد و پایایی ابزارها با روش توافق بین ارزیابان (کاپا) و روش همسانی درونی (ضریب آلفای کرونباخ) مورد تایید قرار گرفت.

نتایج

ابزار ارزشیابی برنامه‌های آموزشی از منظر اخلاق محوری ابتدا در 25 گویه و ابزار ارزشیابی برنامه از نظر عدالت محوری ابتدا در 39 گویه ارایه شد. پس از تعیین روایی صوری و محتوا به‌ صورت کمی و کیفی، گویه‌های ابزارهای ارزشیابی برنامه‌های آموزشی از منظر اخلاق و عدالت، به ترتیب به 28 و 32 گویه تغییر یافتند. روایی محتوای کل ابزارها، بر اساس S-CVI/Ave به ترتیب 34/96 و 07/89 بود. ضریب کاپا برای هر یک به ترتیب 87/0 و 81/0 و ضریب آلفای کرونباخ 76/0 و 92/0 محاسبه شد.

نتیجه‌گیری

 در این مطالعه ابزارهای ارزشیابی برنامه آموزشی از منظر اخلاق و عدالت تدوین شد که می‌تواند برنامه های آموزشی را از نظر غنای اصول اخلاقی مورد نیاز در حوزه‌ی سلامت بررسی نماید. انجام مطالعات بیش‌تر با استفاده از ابزارهای اولیه طراحی شده، در سایر محیط‌های آموزشی پیشنهاد می‌شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
554 -564
فایل متن این مقاله در مگیران وجود ندارد!
دسترسی به متن مقالات تنها در صورت اعلام موافقت و همراهی نشریات با مگیران امکان پذیر است.
شایان ذکر است خدمات مگیران به نشریات به صورت رایگان ارایه می‌شود. کافی است هر نشریه ضمن اعلام موافقت کتبی خود با این خدمات فایل PDF مقالات را در اختیار ما قرار دهد.
شما نیز می‌توانید با پیشنهاد استفاده از خدمات مگیران به نشریه‌ای که مقاله شما در آن منتشر شده‌است آن را از این طریق در اختیار کاربران این پایگاه مرجع قرار دهید.