ارائه نقشه راه پیاده سازی تجارت اجتماعی: با استفاده از مدل بلوغ قابلیت یکپارچه

پیام:
چکیده:

با پیشرفت روزافزون فناوری و نیاز به سرعت عمل در ارتباطات و انجام معاملات، تجارت اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفته به طوری که به عنوان روشی نوین در کسب و کار منجر به کسب موفقیت بیشتر برای سازمان ها گردیده است.  علیرغم اهمیت تجارت اجتماعی و کاربرد رسانه های اجتماعی در کسب و کار هنوز نقشه راه پیاده سازی که ابعاد چندگانه  چنین ابتکاراتی را به صورت یکپارچه درنظر بگیرد، وجود ندارد. بنابراین هدف از این پژوهش توسعه مدل بلوغ تجارت اجتماعی می باشد. مدل‎های بلوغ تجارت اجتماعی، به سازمان‎ها در ارزیابی پیاده سازی تجارت اجتماعی و اتخاذ استراتژی مناسب برای بهبود، کمک می‎کند و به عنوان ابزاری برای اولویت بندی فرآیندها، ارزیابی و بهینه سازی آنها به کاربرده می شود. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت آن، ازنظر هدف توسعه ای و ازلحاظ گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی است. در مرحله اول پژوهش، با مرور ادبیات و نظرسنجی از خبرگان با استفاده از روش پیمایش به شناسایی و اولویت بندی شاخص و ابعاد پرداخته شده است. در مرحله دوم پژوهش، با استفاده از نظر خبرگان به تخصیص شاخص ها به سطوح بلوغ پرداخته شده است. روش نمونه گیری پژوهش غیر احتمالی (هدفمند - قضاوتی) می باشد. جامعه ی آماری پژوهش از صاحب نظران حوزه تجارت اجتماعی و رسانه های اجتماعی می باشند. از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شده است. در نهایت ابعاد بلوغ تجارت اجتماعی شامل استراتژی، پشتیبانی مدیر ارشد، فرهنگ، منابع انسانی، تکنولوژی، ارزیابی عملکرد و حکمرانی بوده است. نقشه راه پیاده سازی از پنج سطح تشکیل شده که هر سطح دربرگیرنده اقدامات خاصی به منظور پیاده سازی تجارت اجتماعی می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169582 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.