بررسی نقش واسطه ای جو عاطفی خانواده در رابطه میان تاب آوری و شادکامی در دانش آموزان

پیام:
چکیده:

هدف از پژوهش حاضر شناسایی نقش واسطه ای جوعاطفی خانواده در رابطه میان تاب آوری با شادکامی بوده است. روش پژوهش غیرآزمایشی و طرح آن از نوع همبستگی (پیش بین) است. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم (سال دوم، سوم و پیش دانشگاهی یا همان سال چهارم) با میانگین سنی 16 سال شهر بروجرد در سال تحصیلی 96-1395 بوده است. بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1970) 320 نفر از این جامعه برای نمونه کفایت می کند، اما با توجه به ریزش و برای کفایت بهتر 380 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه های جو عاطفی خانواده هیل برن (1964)، مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) و همچنین پرسشنامه شادکامی آکسفورد (2002) گردآوری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل مسیر و نرم افزار لیزرل  (Lisrel 8.8) استفاده شد. با توجه به نتایج و بر اساس شاخصهای موجود (NFI، CFI، AGFI، GFI، RMSEA) می توان گفت که مدل تجربی از برازش لازم برخوردار است و جو عاطفی خانواده می تواند میانجی روابط تاب آوری با شادکامی باشد. با توجه به  یافته های پژوهش جوعاطفی خانواده در رابطه میان تاب آوری و شادکامی دانش آموزان به مثابه واسطه عمل می کند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تاب آوری افزایش جوعاطفی مثبت خانواده را در پی دارد و جوعاطفی خانواده نیز زمینه لازم را برای برخوردار شدن از سطوح بالاتر شادکامی فراهم می آورد. نتیجه کلی پژوهش اینکه تاب آوری بر جوعاطفی و جوعاطفی  نیز بر شادکامی تاثیرگذار است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169630 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.