رابطه میان ویژگیهای شغلی و عدالت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش

پیام:
چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان ویژگیهای شغلی و عدالت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان مازندران بوده است. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل همه کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان مازندران به تعداد 340 نفر در سال 1396بوده است. از میان جامعه آماری با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد 181 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای برحسب جنسیت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از سه پرسشنامه‏ استانداردشده ویژگیهای شغلی هاکمن و الدهام (1976)، عدالت سازمانی ادراک شده کالکوییت (2001) و تعهد سازمانی آلن و مایر (1990) استفاده شده است. روایی صوری ابزارها را صاحب نظران و متخصصان مربوطه مورد تایید قرار داده اند. پایایی ابزارها با آزمون آلفای کرونباخ برای هر یک از پرسشنامه ها به ترتیب برابر 0/76، 0/83 و 0/79 به دست آمده است. بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و از طریق روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره انجام شده است. نتایج یافته ها نشان داده است که میان ویژگیهای شغلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین میان عدالت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه براین نتایج رگرسیون نشان داد که سهم هر یک از مولفه های ویژگیهای شغلی و عدالت سازمانی ادراک شده در پیش بینی تعهد سازمانی کارکنان متفاوت است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
77 -96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169632 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.