ساخت و روایی آزمایی پرسشنامه سبکهای فرزندپروری آموزشی بر پایه تئوری انتخاب گلاسر

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف ساخت و روایی آزمایی پرسشنامه ای به منظور سنجش سبک فرزندپروری آموزشی والدین بر پایه تیوری انتخاب گلاسر انجام شده است. روش پژوهش کمی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه والدین دانش آموزان 7 تا 18 سال منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران در سال 1397 بود و نمونه آماری این پژوهش 360 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابتدا با مطالعه منابع مرتبط با تیوری انتخاب ویلیام گلاسر(1998)، عاملهای سبکهای فرزندپروری برپایه این تیوری استخراج شدند، سپس 87 گویه قابل مشاهده و اندازه گیری برای این عاملها تعریف شدند. پس از بررسی روایی صوری و روایی محتوایی لاوشه، گویه های نامناسب حذف شدند. در نهایت 46 گویه باقی ماند که وارد بخش روایی سازه شد. در این بخش پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی 40 گویه برای ابزار سنجش سبکهای یادشده باقی ماند. این پرسشنامه دارای دو خرده مقیاس سبک سازنده و سبک مخرب است که 21 گویه ابتدایی سبک سازنده و 19 گویه بعد سبک مخرب فرزندپروری را می سنجد. پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده است (سبک سازنده 0/89، سبک مخرب 0/87 و پایایی کل 0/81). با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که سبک فرزندپروری سازنده مبتنی بر تیوری انتخاب گلاسر در مقایسه با سبک مخرب می تواند الگوی آموزشی مناسبی برای رشد و پرورش کودکان باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
119 -146
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169634 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.