انتشارات علمی پژوهشگران ایرانی بیماری های ایسکمیک قلبی بر اساس شاخص های نفوذ فکری و نفوذ اجتماعی

پیام:
چکیده:
مقدمه

نفوذ فکری و نفوذ اجتماعی، از جمله شاخص های علم سنجی است که جهت ارزیابی انتشارات علمی استفاده می شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی و تحلیل انتشارات علمی پژوهشگران ایرانی بیماری های ایسکمیک قلبی نمایه شده در پایگاه استنادی Scopus بود.

روش بررسی

/strong>: این مطالعه با استفاده از روش های علم سنجی و شاخص های نفوذ فکری و نفوذ اجتماعی انجام شد. همچنین، از تحلیل شبکه های اجتماعی جهت ترسیم شبکه هم‏نویسندگی استفاده گردید. جامعه آماری شامل تمام مقالات بیماری های ایسکمیک قلبی ایران در پایگاه Scopus طی بازه زمانی سال های 2008 تا 2017 بود. نرم افزارهای Bibexcel، Pajek و Vosviewer به منظور تجزیه و تحلیل تحلیل داده‏ها مورد استفاده قرار گرفت.

یافته ها

شاخص های نفوذ اجتماعی نشان داد که میانگین مرکزیت رتبه بیماری های ایسکمیک قلبی در ایران 084/104، میانگین مرکزیت بینابینی 061/0 و میانگین مرکزیت نزدیکی 258/0 بود. بر اساس داده های مربوط به شاخص های نفوذ فکری، شاخص های H، G و HC به ترتیب 85، 167 و 62 گزارش گردید.

نتیجه گیری

با وجود کیفیت نه چندان قابل قبول انتشارات ایرانی بیماری های ایسکمیک قلبی، کمیت انتشارات قلمرو مذکور رو به رشد می باشد، اما میزان همکاری علمی مطلوب نیست. انجام مطالعات علم‏سنجی در قلمروهای علوم پزشکی با استفاده از شاخص‏هایی مانند نفوذ فکری و اجتماعی و انتشار نتایج آن موجب می شود که پژوهشگران از وضعیت واقعی و جایگاه رشته تخصصی خود آگاهی یابند. آگاهی از نتایج چنین مطالعاتی، محققان را با دانشمندان اثربخش بین‏المللی آشنا می کند و زمینه‏های همکاری های علمی و انتشار مقالات اثربخش‏تر را فراهم می‏آورد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
80 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169686 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.