نقش میانجی بخشش برند دررابطه تجاوز به برند و رفتار مقابله ای (مورد مطالعه: فروشگاه های لوازم خانگی شهر بوشهر)

پیام:
چکیده:

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی بخشش برند در مسیر تجاوز به برند بر رفتار مقابله ای است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از جهت شیوه ی گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل مشتریان فروشگاه های لوازم خانگی شهر بوشهر هستند که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری در دسترس است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن توسط محقق بررسی و تایید شده است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار اسمارت پی ال3 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، هرچه تجربه گذشته مشتریان از برند منفی تر باشد، احتمال بخشیدن برند کاهش می یابد؛ هرچه تصور (نسبت به برند) ناسازگارتر باشد احتمال بخشیدن آن تاثیر کاهشی و معناداری دارد؛ هرچه شرکت عملکرد اشتباه بیشتری داشته باشد، احتمال بخشیدن برند کاهش می یابد. همچنین بخشش بیشتر بر بروز تغییر برند تاثیر کاهشی و معناداری دارد؛ بخشش بیشتر برند بر شکایت خصوصی تاثیر کاهشی و معناداری دارد؛ بخشش بیشتر برند بر شکایت عمومی تاثیر کاهشی و معناداری دارد؛ بخشش بیشتر برند بر کاهش انتقام از برند تاثیر کاهشی و معناداری دارد و بخشش بیشتر برند بر احتمال خرید دوباره این برند، تاثیر افزایشی و معناداری دارد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
183 -201
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169712 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.