شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه مشتریان خدمات حسابرسی

پیام:
چکیده:

ارزش نهایی فعالیت حسابرسی کمک به مشتریان خدمت برای تشخیص کیفیت اطلاعات دریافت شده می باشد. کیفیت حسابرسی که تعیین کننده عملکرد حسابرسی است، تابع عوامل متعددی است، بنابراین هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه مشتریان خدمات می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر حسب روش پژوهش، پیمایشی است. داده های موردنیاز این پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. همچنین برای رسیدن به هدف پژوهش، 29 متغیر مربوط به کیفیت حسابرسی از دیدگاه مشتریان این خدمات شناسایی و به 3 مولفه تقسیم شده است. آزمودنی های این پژوهش شامل مدیران اعتبارات مستقر در بانک های کشور است طبق روش نمونه گیری تعداد 123 نفر از مدیران اعتبارات بانک های کشور به عنوان نمونه آماری تعیین شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و با استفاده از روش تحلیل عاملی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که ارزش های اخلاقی بیشترین تاثیر و صلاحیت و شایستگی کمترین تاثیر را بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه مشتریان خدمات می گذارند

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
202 -216
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169713 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.