توسعه مدل رفتار مصرف کننده در بیمه های زندگی "تحقیقی مبتنی بر نظریه داده بنیاد"

پیام:
چکیده:
درک رفتار خرید بیمه گذاران، نقشی مهمی در توسعه بیمه های زندگی ایفا می کند. بنابراین در تحقیق پیش رو، با استفاده از رویکرد کیفی و راهبرد نظریه داده بنیاد کوربین و اشتراوس ویرایش چهارم، در پی ارایه مدلی برای تبیین رفتار خرید بیمه های زندگی در ایران در زمینه ای ازشرایط کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی...، و شرایط خرد و فردی هستیم. به منظور دخیل کردن دیدگاه های متنوع، مشارکت کنندگان با استفاده از فرآیند نمونه گیری نظری از بین بیمه گذاران بالقوه و بالفعل، نمایندگان فروش، بازاریابان و کارشناسان بیمه های زندگی انتخاب گردیدند. مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته به عنوان ابزار جمع آوری داده ها با 27 نمونه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده ها در فرآیندی نظام مند از کد گذاری باز، کدگذاری محوری و کد گذاری انتخابی(در نرم افزار Maxqda 12) به توسعه مدل رفتار خرید بیمه های زندگی انجامید. در این مدل، ارتباطات و تعاملات به عنوان مقوله محوری، در بطن رفتار خرید بیمه های زندگی، اعم از شکل گیری اعتماد، نگرش، مقاصد رفتاری و اقدام، نقش بنیادینی ایفا می نماید، تا حدی که رفتار خرید بیمه های زندگی را فرآیندی ارتباط محور و مبتنی بر تعاملات چند سویه می داند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
217 -244
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169714 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.