اثر سطوح مختلف گلوتاتیون درون پوشانی شده بر‎ ‎کیفیت انجماد اسپرم گاو

پیام:
چکیده:
هدف از این مطالعه، ارزیابی اثر سطوح مختلف گلوتاتیون احیا در رقیق کننده بر کیفیت اسپرم گاو پس از فرایند انجماد و ذوب بود. در پژوهش حاضر، رقیق کننده حاوی نانولیپوزوم های غنی شده با چهار سطح صفر، 1، 5/2 و 5 میلی مولار آنتی اکسیدان گلوتاتیون بود. لیپوزوم های حاوی گلوتاتیون با استفاده از روش فیلم نازک تهیه شد. اندازه ذرات با استفاده از دستگاه سونیکاتور به ابعاد نانو کاهش یافت. چهل انزال طی شش هفته از شش راس گاو نر هلشتاین جمع آوری و مورد انجماد قرار گرفت. صفات مورد ارزیابی پس از انجماد و ذوب شامل، فراسنجه های جنبایی، فعالیت غشا  و یکپارچگی غشا و ریخت شناختی اسپرم بود. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از 1 میلی مولار گلوتاتیون جنبایی کل و جنبایی پیشرونده را به طور معنی داری افزایش می دهد (7/1±5/47 و 2±7/32  درصد)، اگرچه، تفاوت معنی داری با غلظت 5/2 میلی مولار نداشت (7/1±0/45 و 2±2/26 درصد). همچنین، غلظت 5/2 میلی مولار بالاترین میزان یکپارچگی و سلامت غشا را نشان داد، اما تفاوت معنی داری با غلظت 1 میلی مولار نشان نداد. با این حال، 5 میلی مولار گلوتاتیون درون پوشانی شده سبب کاهش فراسنجه های کیفی اسپرم شد. بنابراین، استفاده از سطح 1 میلی مولار گلوتاتیون به شکل درون پوشانی شده در رقیق کننده می تواند حفاظت بهتری از اسپرم گاو نسبت به سایر سطوح به عمل آورد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -101
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169861 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.