شناسایی تنوع تعداد کپی و تاثیرات آنها بر ژن های شترهای تک کوهانه ایرانی با استفاده از داده های ‏توالی یابی کامل ژنوم

پیام:
چکیده:
مطالعه حاضر به منظور شناسایی تنوع تعداد کپی و بررسی اثرات آنها بر ژن های شترهای تک کوهانه با استفاده از داده های توالی یابی کامل ژنومی دو نفر شتر ایرانی (شتر یزدی و شتر طرودی) انجام شد. توالی یابی کامل ژنوم نمونه های یزدی و طرودی، به ترتیب حدود 456 و 8/418 میلیون خوانش با اندازه 100 جفت بازی تولید کرد. پس از هم ردیفی خوانش های پالایش شده در ژنوم مرجع (شماره دسترسی در NCBI: GCA_000767585.1)، از الگوریتم مبتنی بر عمق خوانش، برای شناسایی تنوع تعداد کپی ها استفاده شد. تنوع تعداد کپی شناسایی شده برای نمونه های موردمطالعه برابر با 831 برای شتر یزدی و 312 برای شتر طرودی بود. نزدیک به 60 درصد (606 ژن برای شتر یزدی و 288 ژن برای شتر طرودی) از تنوعات شناسایی شده، با ژن ها دارای تداخل بودند و ما بقی در نواحی خارج ژنی قرار داشتند. نتایج به دست آمده نشان داد که ژن های مهمی از جمله ژن های دخیل در عملکرد سیستم ایمنی و مرگ سلولی برنامه ریزی شده دارای تنوع تعداد کپی هستند. همچنین دو ژن مهم OOEP و WWC3 که در عملکرد تولیدمثلی پستانداران نقش دارند، در نمونه های مورد مطالعه دارای تنوع تعداد کپی بودند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
113 -119
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169863 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.