تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر قصد باروری زنان تک فرزند: یک مطالعه کارآزمایی در عرصه

پیام:
چکیده:
اهداف

 باروری یکی از عناصر مهم رشد و تناسب جمعیت است. با توجه به روند کاهش میزان باروری کل در ایران و رسیدن آن به پایین تر از حد جایگزینی، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر تیوری رفتار برنامه ریزی شده بر قصد باروری زنان همسردار تک فرزند انجام شد.

مواد و روش ها

این مطالعه مداخله ای روی صد زن همسردار در سن باروری که تحت پوشش مراکز سلامت جامعه شهر گناباد بودند، انجام شد. آزمودنی ها از طریق نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه پنجاه نفر) تقسیم شدند. داده ها وارد نسخه 20 نرم افزار SPSS شدند، با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، تی زوجی و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

بین ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد. همچنین پیش از مداخله، تفاوت معنی داری بین میانگین نمره سازه های تیوری مذکور بین دو گروه مشاهده نشد. در حالی که پس از مداخله، میانگین نمره نگرش (0/014= P)، کنترل رفتار درک شده (0/042= P) و قصد رفتاری (0/005= P) دو گروه با یکدیگر تفاوت معنی داری داشت.

نتیجه گیری

یافته های مطالعه نشان داد مداخله آموزشی بر مبنای تیوری رفتار برنامه ریزی شده می تواند بر قصد باروری زنان تک فرزند اثرگذار باشد. به کارگیری این مدل در برنامه های آموزشی مرتبط با سیاست رشد جمعیتی و طراحی مداخلاتی برای تشویق زوجین به فرزندآوری پیشنهاد می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
212 -227
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169869 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.