مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و تصویرسازی ذهنی هدایت شده بر تاب آوری بیماران قلبی مراجعه کننده به بخش بازتوانی قلب

پیام:
چکیده:

اهداف یکی از مهم ترین عوامل مرگ ومیر در دنیا بیماری قلبی عروقی است. زمینه های زیستی و عوامل خطرساز جسمانی، انواع استرس ها و پریشانی ها، راهبردهای مقابله ای غیر کارآمد، رویدادهای پراسترس زندگی و همین طور سطح پایین تاب آوری در بروز و تشدید این بیماری نقش موثری دارند. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و تصویرسازی ذهنی هدایت شده بر تاب آوری بیماران قلبی مراجعه کننده به بخش بازتوانی قلب در سال1397-1398 است. مواد و روش ها این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل است. 45 نفر به عنوان نمونه پژوهش به روش در دسترس انتخاب شدند و مقیاس تاب آوری کانر دیویدسون (CD-RIS) را تکمیل کردند. مداخلات شامل هشت جلسه (گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد) شصت دقیقه ای و ده جلسه (گروه تصویرسازی ذهنی هدایت شده) 45 دقیقه ای بود و برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون بونفرونی در نسخه 22 نرم افزار SPSS اتفاده شد. یافته ها داده های به دست آمده از روش تحلیل کوواریانس با اندازه گیری مکرر نشان از اثربخشی معنادار هر دو روش بر افزایش تاب آوری بیماران قلبی دارد. همچنین، مقایسه زوجی گروه ها با استفاده از آزمون مقایسه های چندگانه بنفرونی نشان از اثربخشی بالاتر، بیشتر و معنی دار درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در مقایسه با درمان تصویرسازی ذهنی هدایت شده بر تاب آوری (P<0/005) دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، به واسطه تمرکزش بر انعطاف پذیری روان شناختی موثرتر از درمان تصویرسازی ذهنی هدایت شده بر تاب آوری است. نتیجه گیری با توجه به نتایج این پژوهش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با فاکتور اصلی پذیرش، می تواند در گسترش مفهوم پذیرش با باورهای بیماران قلبی بر عدم کنترل بر زندگی، مقابله کند و میزان تاب آوری آنان را افزایش دهد. ضمنا پیگیری یک ماهه نتایج، نشان از پایداری و تقویت آن داشته است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
276 -297
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169873 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.