مقایسه تاثیر تمرین هوازی تداومی و تناوبی بر نوار قلب دختران جوان فعال

پیام:
چکیده:
اهداف

 مطالعات اندکی اثر شیوه های مختلف تمرین هوازی بر نوار قلب (ECG) را بررسی کرده اند. هدف از مطالعه حاضر مقایسه تاثیر تمرین هوازی تداومی و تناوبی بر ECG دختران جوان فعال بود. 

مواد و روش ها

روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود و سی دختر جوان فعال از میان دانش آموزان رشته تربیت بدنی (سن =0/4±17/0 سال) انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه تمرین هوازی تداومی، تمرین هوازی تناوبی و کنترل قرار گرفتند (هر گروه ده نفر). پروتکل تمرین ها (هشت هفته، هر هفته سه جلسه) شامل 35-20 دقیقه دویدن در هر جلسه و با شدت 75-60 درصد ضربان قلب بیشینه بود. قبل و پس از دوره تمرین، ویژگی های عمومی آزمودنی ها اندازه گیری و ECG آن ها ثبت شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر در سطح معنی داری 0/05>P استفاده شد. 

یافته ها

هشت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی تاثیری بر دامنه امواج P، R و T، تناوب PR و مدت زمان قطعه ST دختران جوان فعال نداشت (05/0

نتیجه گیری

به نظر می رسد هشت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی به طور مشابهی منجر به کاهش ضربان قلب و افزایش تناوب QT در دختران جوان فعال می شود، در حالی که فقط تمرین هوازی تناوبی افزایش تناوب RR را به دنبال دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
298 -315
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169874 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.