تعیین نوع و غلظت بیوآئروسل‫های باکتریایی در هوای (داخل و بیرون) دانشگاه‫های اردبیل در سال 1398

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

این مطالعه با هدف تعیین بیوآیروسل‫های باکتریایی در هوای داخل دانشگاه های اردبیل و بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر روی غلظت آنها در شهر اردبیل انجام گرفته است.

روش کار

نمونه برداری هوا با استفاده از نمونه بردار تک مرحله اندرسون با دبی 3/28 لیتر در دقیقه و مدت زمان 10 دقیقه از محدوده تنفسی افراد انجام می گرفت. در این مطالعه ازتریپتیک سوی آگار به همراه آنتی بیوتیک سیکلوهگزآمید برای کشت استفاده گردید. برای تشخیص افتراقی باکتری‫ها از روش‫های تشخیص بیوشیمیایی شامل تست‫های DNase، کاتالاز، اکسیداز، کواگولاز، تست هیدرولیز اسکولین صفراوی، اوره‫آز، تست سیترات، مقاومت به آنتی بیوتیک نووبیوسین و باسیتراسین، اپتوچین استفاده شد.

یافته ها

میانگین غلظت باکتری‫ها در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به ترتیب در هوای آزاد بیرون دانشکده، سالن‫ها، کلاس‫ها و اتاق‫های اساتید و کارکنان برابر 18، 4/88، 6/76، 4/77 CFU/m3 بود و میانگین غلظت باکتری ها در دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل به ترتیب در هوای آزاد بیرون دانشکده، سالن‫ها، کلاس‫ها و اتاق‫های اساتید و کارکنان برابر 103، 97، 124، 132 CFU/m3 بود. گونه های غالب باکتری‫ها در هوای داخل دانشکده ها به ترتیب شامل استافیلوکوک اوریوس، استافیلوکوک اپیدرمیدیس، اکتینومیست و باسیلوس می‫باشند.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج این مطالعه مشخص می‫شود که غلظت بیوآیروسل‫های باکتریایی در هوای داخل دانشکده ها بیش از استاندارد نمی‫باشند ولی فراوانی گونه های باکتریایی می‫تواند باعث بیماری‫های ریوی، روده ای و سایر بیماری در اساتید، کارکنان و دانشجویان در دراز مدت شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
501 -509
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169881 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.