بررسی نقش کارکردهای اجرایی در تمایزگذاری کودکان مبتلا به بیماری‫های انگلی روده‫ای و کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی در شهرستان کرج

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

 در سال‌های اخیر به نقص‌های شناختی کودکان مبتلابه نقص توجه/ بیش‌فعالی توجه بیشتری شده و پژوهش‌های متعددی در این زمینه صورت گرفته است. از جمله حوزه‌هایی که در این مطالعات به آن توجه شده است، نقص در کارکردهای اجرایی است. پژوهش فوق با هدف بررسی نقش کارکردهای اجرایی در تمایزگذاری کودکان مبتلا به بیماری‌های انگلی روده‌ای و کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی در شهرستان کرج صورت گرفت.

روش کار

 روش مطالعه به‌صورت مقطعی از نوع توصیفی بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان مراجعه‌کننده به مرکز جامع توانبخشی رادمین شهرستان کرج، در مقطع زمانی زمستان 97 و بهار 98 بود. نمونه‌گیری از بین کودکان مقطع ابتدایی، شامل 120 کودک در گروه های 40 نفری از کودکان سالم، مبتلابه اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و انگلی روده ای بصورت هدفمند صورت گرفت. ابزارهای پژوهش شامل مصاحبه تشخیصی، مقیاس درجه‌ بندی کانرز، آزمون عملکرد پیوسته، آزمون n-back و تست های انگلی بود. داده ها با نرم افزار SPSS-23 به روش رگرسیون لجستیک و تحلیل تشخیصی مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها

 یافته ها نشان داد که ضرایب لجستیک حافظه فعال در کودکان مبتلا به بیماری انگلی روده ای و حافظه فعال و نگهداری توجه در کودکان مبتلابه اختلال نقص توجه/ بیش فعالی معنی‫دار به دست آمده است. همچنین کودکان سالم و کودکان مبتلابه اختلال نقص توجه/ بیش فعالی با 85 درصد، بیشترین صحت را در پیش بینی داشته اند و کودکان مبتلا به بیماری انگلی روده ای با 52/5 درصد، دومین رتبه صحت در پیش بینی را دارند و بر اساس مدل پیشنهادی به درستی طبقه‫بندی شده اند.

نتیجه گیری

 همانطور که بیش فعالی دارای الگویی از افت عملکرد در کارکردهای اجرایی چون حافظه فعال و نگهداری توجه است، بیماری های مرتبط با انگل های روده ای نیز می تواند دارای چنین علایمی باشند. در واقع علایمی که یک کودک مبتلا به انگل روده ای از خود نشان می دهد، شباهت زیادی با علایم کودک مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی دارد که در صورت عدم بررسی دقیق تر می تواند منجر به اشتباه در ارزیابی و تشخیص گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
458 -475
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169882 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.