بررسی عوامل موثر بر مهاجرت روستاییان به شهرها (موردمطالعه: روستای یاجیلو از توابع شهرستان نمین)

نویسنده:
پیام:
چکیده:

امروزه علل و عوامل مهاجرت روستاییان به شهرها مورد توجه محققان بسیاری واقع شده است چرا که بررسی این عوامل می‌تواند در راستای برنامه‌ریزی‌های توسعه روستایی راه‌حل‌ها و راهکارهای مناسب‌تری را ارایه نماید. براین‌اساس در این پژوهش قصد بر این است تا عوامل موثر بر مهاجرت روستاییان به شهرها در روستای یاجیلو از توابع شهرستان نمین بررسی شود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه ساکنان روستای یاجیلو و یاجیلوهای مقیم در استان تهران و اردبیل است. حجم نمونه به علت عدم دسترسی به‌کل جامعه آماری با استفاده از جدول مورگان برابر با 217 نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به‌منظور اندازه‌گیری متغیرها از پرسش‌نامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسش‌نامه بر اساس روایی صوری و پایایی پرسش‌نامه با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب عوامل اقتصادی با ضریب مسیر 92 صدم، دیدگاه شخصی با ضریب مسیر 86 صدم، عوامل اجتماعی و فرهنگی با ضریب مسیر 82 صدم، زیست‌محیطی با ضریب مسیر 79 صدم و اداری و خدماتی با ضریب مسیر 76 صدم میزان تاثیر را در مهاجرت ساکنین روستای یاجیلو داشته است. نهایتا بر همین اساس پیشنهادهایی برای رونق اقتصاد در این روستا و کاهش مهاجرت افراد ارایه گردید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169937 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.