مدل پیش بینی خواص مکانیکی شبه استاتیکی بادام با استفاده از شبکه عصبی - موجک

پیام:
چکیده:

تعیین خواص مکانیکی به منظور طراحی و ساخت ادوات و ماشینهای مورد نیاز برای مراحل مختلف پس از برداشت، فرآوری و بسته‌بندی محصولات لازم می‌باشد. شبکه‌ عصبی به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی هوش محاسباتی از خواص مهمی بوده و تبدیل موجک باعث افزایش دقت مدل می گردد. بدین منظور جهت پیش ‍‌بینی خواص مکانیکی مغز بادام ابتدا در این تحقیق در وضعیت قرارگیری افقی بادام، نیروی شکست شبه استاتیکی مغز سه رقم بادام به نام‌های مامایی، ربیع و شاهرود دوازده در سه سطح رطوبتی (5/5%، 15% و 25% بر پایه تر) و سه سرعت بارگذاری (5، 15 و 25 میلیمتر بر دقیقه) تعیین و بررسی گردید. در بخش شبکه عصبی پارامترهای ورودی شامل سه سطح رطوبت و سه سطح سرعت به عنوان متغیر مستقل وارد مدل گردید. متغیرهای نیروی شکست، انرژی مصرفی و مدول الاستیسیته به عنوان متغیرهای وابسته خروجی مدل‌ در نظر گرفته شد که برای دقت بیش تر ابتدا موجک های مختلف مانند Haar، db4، Sym2 ، Coif4 بر روی این داده ها اعمال گردید. برای ارزیابی دقت مدل از معیار R استفاده شد. نتایج ارزیابی متقابل حاکی از برتری موجک Coif4 بود. در این الگوریتم از یک شبکه پیشخور با الگوریتم لونبرگ مارکوات با تابع تانژانت سیگمویید در لایه پنهان و تابع خطی در لایه خروجی استفاده گردید. نتایج حاصل، دقت بالای شبکه عصبی-موجک را نشان می‌دهد. برای رقم مامایی شبکه عصبی با آرایش 1-5-2 با 9523/0=R ، آرایش 1-7-2 با 9745/0=R و آرایش 1-4-2 با 8374/0=R بهترین پیش بینی را برای مدول الاستیسیته، نیروی شکست و انرژی مصرفی داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
121 -129
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170062 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.