تاثیر آسپیرین با دوز کم بر روی میزان حاملگی در سیکل های فریز ذوب انتقال جنین :یک کارآزمایی بالینی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقدمه

نتایج مطالعات قبلی در مورد تاثیر آسپیرین با دوز کم در سیکل های فریز ذوب انتقال جنین محدود و متناقض است.

هدف

به منظور ارزیابی تاثیر آسپیرین با دوز کم بر روی میزان حاملگی بالینی در سیکل های فریز ذوب انتقال جنین.

مواد و روش ها

این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی از مهرماه 1397 لغایت آذر 1398 انجام شده است. تعداد 128 خانم کاندید انتقال جنین فریز ذوب به صورت تصادفی به دو گروه شدند:گروه دریافت کننده آسپیرین 80 میلی گرم (64 n=) و گروه بدون درمان (64 n=). پیامد اولیه حاملگی بالینی و پیامد ثانویه میزان لانه گزینی، میزان سقط و ضخامت آندومتر بود.

نتایج

ضخامت آندومتر در بیمارانی که آسپیرین دریافت کرده بودند در مقایسه با گروه کنترل کمتر بود. این تفاوت از لحاظ آماری بین دو گروه معنی دار بود. (08/0 =p). میزان حاملگی بالینی و شیمیایی و سقط در دو گروه مشابه بود و به لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشت.

نتیجه گیری

تجویز آسپیرین در سیکل های فریز ذوب انتقال جنین هیچ تاثیر مثبتی بر روی میزان لانه گزینی، حاملگی شیمیایی و بالینی نداشت و این نتیجه با گزارش مروری کاکرین اخیر مطابقت دارد که در آن تجویز آسپیرین به صورت روتین در سیکل های تکنولوژی کمک باروری توصیه نشده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
693 -700
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170087 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.