تغییرات اپیژنتیک و ظرفیت تکامل تخمک در طی روند بلوغ آزمایشگاهی با استفاده از عصاره هیدروالکلی سیاه دانه در موش های سالم و مدل تخمدان پلی کیستیک بهبود پیدا می کند: یک مطالعه تجربی

پیام:
چکیده:
مقدمه

سیاهدانه و ماده موثره آن، تیموکویینون، نقش محافظتی موثری در مدل های حیوانی بیماری های مختلف، خصوصا بیماری سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) دارد.

هدف

این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اثر سیاه دانه بر کیفیت تخمک در طی بلوغ آزمایشگاهی IVM طراحی گردیده است.

مواد و روش ها

در این مطالعه تاثیر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه (NSE) در غلظت های مختلف (0، 1، 50 و 100) µg/ml بر میزان بلوغ، ظرفیت تکامل، استرس اکسیداتیو و تغییرات اپی ژنتیک تخمک در موش های گروه کنترل و PCOS مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج

نتایج این مطالعه نشان داد که میزان بلوغ، لقاح و تشکیل بلاستوسیست در گروه 50 از NSE نسبت به سایر گروه ها در هر دو موش کنترل و PCOS، به طور معنی داری بالاتر است. همچنین میزان بالای گلوتاتیون و بیان ژن گلوتاتیون پراکسیدار و کاهش میزان رادیکال های آزاد اکسیژن (ROS) در تخمک های گروه 50 مشاهده شد، که بیانگر کاهش میزان استرس اکسیداتیو در تخمک های بالغ می باشد. همچنین افزایش میزان بیان ژن های مرتبط با اپی ژنتیک شامل آنزیم متیل ترانسفراز ژنوم (dnmt1) و استیل ترانسفراز هیستون (hdac1)، و ژن های مادری مرتبط با بلوغ (Mapk, Cdk1) و کاهش میزان بیان ژن Cox2 در گروه 50 در مقایسه با سایر گروه ها در هر دو موش کنترل و PCOS مشاهده شد.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که NSE تاثیر مثبتی بر بلوغ تخمک، استرس اکسیداتیو و تغییرات اپیژنتیک در طی روند IVM دارد و احتمالا از این طریق ظرفیت تکامل تخمک را در هر دو گروه موش های کنترل و PCOS افزایش می دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
733 -746
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170091 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.