آیا رسوراتول روی پارامترهای اسپرم آماده سازی شده و کیفیت کروماتین افراد نرموزوسپرمی و آستنوزوسپرمی قبل و بعد از فریز تاثیر دارد؟

پیام:
چکیده:
مقدمه

مطالعات قبلی اثر رسوراتول روی نمونه سیمن را ارزیابی کردند.

هدف

در این مطالعه به بررسی اثر رسوراتول روی پارامترهای اسپرم آماده سازی شده و کیفیت کروماتین افراد نرموزوسپرمی و آستنوزوسپرمی قبل و بعد از فریز پرداخته ایم.

مواد و روش ها

تعداد 10 نمونه نرموزوسپرمی و 10 نمونه آستنوزوسپرمی با روش swim up آماده شد. سپس هر نمونه را به دو گروه کنترل و درمان (اضافه کردن 30 میکرومول/لیتر رسوراتول) تقسیم کردیم و پارامترها و کیفیت کروماتین قبل و بعد فریز ارزیابی شد.

نتایج

نتایج نشان داد که تحرک و حیات اسپرم ها بطور قابل ملاحظه ای قبل و بعد فریز در دو گروه متفاوت بود (001/0p<). اما مقایسه تفاوت آنها بین گروه کنترل و درمان افراد نرموزوسپرمی و آزواسپرمی معنی دار نبود. همچنین مورفولوژی و کیفیت کروماتین اسپرم اختلاف معنی داری بین دو نمونه هر گروه وجود نداشت اگرچه کیفیت کروماتین نمونه های گروه درمان قبل و بعد از فریز بهتر از گروه کنترل بودند.

نتیجه گیری

علیرغم نتایج مثبتی که رسوراتول روی نمونه سیمن داشته نتوانست اثر قابل ملاحظه ای روی اسپرم شسته شده قبل و بعد فریز داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
755 -764
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170093 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.