تاثیر نانوذرات اکسید زیرکونیوم بر سطح سرمی تستوسترون و اسپرماتوژنز در موش صحرایی: یک مطالعه تجربی

پیام:
چکیده:
مقدمه

نانوذرات زیرکونیوم به عنوان داروهای بهداشتی، حامل های دارویی، و در ایمپلنت های دندانپزشکی و ارتوپدی استفاده می شود.

هدف

در این مطالعه اثرات نانوذرات اکسید زیرکونیوم بر روند اسپرماتوژنز موش صحرایی بررسی شده است.

مواد و روش ها

در این مطالعه، 32 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن 150-200 گرم مورد استفاده قرار گرفتند و در 4 گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه کنترل 5/0 میلی لیتر آب مقطر دریافت کردند و سه گروه تجربی دوز ppm 400، 200 و 50 از محلول نانوذرات اکسید زیرکونیوم در طی یک دوره 30 روزه دریافت کردند. در پایان آزمایش، مقاطع بافتی از بیضه گرفته شد و با هماتوکسیلین ایوزین رنگ آمیزی شد. غلظت سرمی تستوسترون با روش الیزا اندازه گیری شد.

نتایج

در گروه تجربی دریافت کنندهppm  400 نانوذرات اکسید زیرکونیوم، تعداد سلول های اسپرماتوگونی (05/0 p≤)، اسپرماتوسیت ها (01/0 p≤)، اسپرماتیدها (001/0 p≤) و سلول های سرتولی و لیدیگ (05/0 p≤) کاهش معناداری نشان داد. غلظت تستوسترون سرم در همه گروه های تجربی دریافت نانوذرات اکسید زیرکونیوم در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری تغییر نکرد. گروه تجربی دریافت کننده نانوذرات اکسید زیرکونیومppm  400 چروکیدگی لوله های منی ساز و کاهش فضای لومن را نسبت به گروه کنترل نشان داد.

نتیجه گیری

نانوذرات اکسید زیرکونیوم با افزایش تولید ROS و رادیکال های آزاد به بیضه آسیب می رسانند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
765 -776
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170094 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.