روی با کاهش بیان ژن کاسپاز 3 در رده سلولی لایدیگ موشی، آپوپتوز ناشی از اکستازی را کاهش می دهد

پیام:
چکیده:
مقدمه

3 و 4 متیلن دی اکسی متا آمفتامین (MDMA؛ اکستازی) بطور معمول به عنوان معروف ترین ترکیب مشتق شده از آمفتامین شناخته شده است. اثر اکستازی بر روی سلول های لایدیگ و بافت بیضه به طور گسترده ای مورد بررسی قرار نگرفته است. حداقل از نظر آپوپتوز در سلول های لایدیگ، گزارشی وجود ندارد.

هدف

این مطالعه با هدف ارزیابی تاثیر روی (Zn) بر آپوپتوز ناشی از اکستازی و بیان ژن caspase-3 در رده سلول لیدیگ (TM3) طراحی شده است.

مواد و روش ها

سلول های لایدیگ با اکستازی،Zn  و اکستازی پیش تیمار با Zn تیمار گردید و اثر آنها بر حیات سلول های TM3 بوسیله تست MTT ارزیابی شد. همچنین، سطح mRNA کاسپاز 3 بوسیله real-time PCR ارزیابی گردید.

نتایج

میانگین سطح mRNA کاسپاز 3 (چند برابری بیان ژن) از لحاظ آماری بطور معنی داری با افزودن اکستازی با غلظت 5 میلی مولار افزایش یافت. Zn با غلظت 8 میکرومولار آپوپتوز را از طریق کاهش بیان ژن کاسپاز 3 در گروه های مورد مطالعه کاهش داد.

نتیجه گیری

این داده ها یک مکانیسم مولکولی برای تشدید آپوپتوز ناشی از اکستازی بوسیله افزایش بیان ژن کاسپاز 3 در سلول های TM3 پیشنهاد می کند. و همچنین، پیش تیمار با Zn آپوپتوز را از طریق کاهش بیان ژن کاسپاز 3 در سلول های TM3 کاهش می دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
777 -784
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170095 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.